חוק חופש המידע

כללי
חוק חופש המידע קובע, כי לכל אזרח ותושב יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק ולבקש מידע. הכוונה למידע שנמצא אצל הרשות ויש לו עותק "פיזי"  - כתוב, מודפס, מצולם וכדומה.
הכלל בחוק הוא שהרשות צריכה למסור את המידע, במגבלות החריגים הקבועים בחוק כדוגמת פגיעה בפרטיות, איסור על פי דין, פגיעה בצד שלישי ועוד. אם החריגים מתקיימים, לא תמסור הרשות מידע. בכל מקרה של סירוב למסור את המידע, הרשות חייבת להסביר ולנמק בכתב את הסיבה לסירוב.

הגשת בקשה מכוח חוק חופש המידע כרוכה בתשלום אגרה למעט חריגים המפורטים בתקנות.

תשלום
תשלום האגרה מתבצע דרך אתר חופש המידע בכתובת: https://foi.gov.il/he/inforequest​ בתהליך הבא:
1. סוג המידע או סוג המבקש = מידע בתשלום
2. ממי תרצו לקבל מידע? = רשימת כל הרשויות
    קטגוריות = יחידת סמך = בית חולים רמב"ם
    בחר רשות
3. כיצד תרצו לשלם את האגרה? בחרו בהעברה בנקאית או בנק הדואר​.

הגשת הבקשה
את בקשת חופש המידע יש להגיש לממונה על חוק חופש המידע ברשות הרלוונטית.
הממונה על חופש המידע בבית החולים רמב"ם היא ד"ר עו"ד טליה ברמן קישוני:
טלפון: 04-7771421
פקס: 04-7771240​

דואר אלקטרוני: [email protected]

דוחות שנתיים
לקריאת הדו"חות השנתיים של פניות לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע:

1. מבנה המרכז הרפואי ושמות בעלי תפקידים בכירים >>

2. מנהלי מחלקות ויחידות רפואיות במרכז הרפואי רמב"ם >>

3. תחומי אחריות של המרכז הרפואי רמב"ם >>

4.  דרכי התקשרות עם המרכז הרפואי  ממונה על חופש המידע, פניות הציבור ודרכי התקשרות>>
      ממונה על חופש המידע במשרד הבריאות>>
  
עו"ד טליה ברמן קישוני 
מנהלת איכות השירות ופניות הציבור
ממונה על חופש המידע
טלפון 04-7771421
דוא"ל [email protected]

פפיסמדו מרינה 
רכזת פניות הציבור
טלפון 04-7772369    פקס 04-7771240

מרכז מידע>>
     
5. סקירת עיקרי פעילות הרשות בשנה החולפת

 • הקמת מערך אשפוזי לטיפול מותאם לחולי קורונה
 • הקמת והפעלת מערך חיסוני קורונה
 • הפעלת פרויקט 4 על 4 לקבלת משוב ממטופלים
 • הטמעת כתובות דואר אלקטרוני ייעודי במחלקות/מרפאות בית החולים
 • הכנות למבדק אקרדיטציה
 • הנגשת שירותי מיון למטופלים בעלי צרכים מיוחדים
 • רכישת מכשיר  MRI
 • הטמעת שני מאיצים חדשים
 • הטמעת מרכזייה חדשה
 • קידום בינוי בניין התגליות בשיתוף אוניברסיטת חיפה והטכניון
 • המשך בינוי בית חולים לרפואת לב
 • שיפוץ מחלקת פנימית ו'
 • רכישת מיטות אשפוז חדשות
 • שיפוץ מרפאת פה ולסת ומרפאת עור
 • פעילות מה שלומי – לקידום רווחת העובד
 • הרחבת פעילות שירות פליאטיבי באגף הפנימי
 • הרחבת זימון תורים מקוון במרפאות המספקות את השירות

6. סקירת עיקרי הפעולות המתוכנות לשנה הנוכחית:

 • הקמת פלטפורמות חדשות וידידותיות לזימון תורים/ תקשורת דיגיטלית עם מרפאות ומכוני בית החולים
 • הפעלת סקרי שביעות רצון במחלקות מיון מבוגרים ומיון ילדים
 • הטמעת פיילוט לסקרי שביעות רצון במרפאות כאב ואונקולוגיה
 • השלמת בינוי מחלקת פנימית ו', קידום בינוי מגדל תגליות ובית החולים לרפואת הלב
 • המשך היערכות והכנות למבדקי אקרדיטציה
 • קידום פעילויות לשיפור נגישות פיסית ומענה לאנשים עם מוגבלויות
 • הרחבת פעילות לקידום רווחת המטפל ושירותי תמיכה
 • הרחבת הנגשת תשובות בדיקות למטופלים בדרך דיגיטלית
 • תור ירוק – פיילוט במרפאה אונקולוגית לקידום משלוח זימונים/ סיכומים בדרך דיגיטלית כברירת מחדל (משלוח בדואר בהינתן בקשת מטופל)
 • הטמעת מכשיר חדש  MRI
 • הרחבת פעילות משוב פרואקטיבי 4 על 4 במחלקות נוספות בבית החולים (בהינתן ירידה בתחלואת הקורונה)
 • פרויקטים מחלקתיים לקידום איכות השירות

7. תקציב המרכז הרפואי בשנה החולפת>>

8. פירוט הוצאותיו של המרכז הרפואי בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב>>

9. תקציב המרכז הרפואי לשנה הנוכחית>>

10.  מידע על איכות הסביבה
      
דוח מדידות קרינה>>
       דוח בדיקת אנטנות סלולאר -1>>
       דוח בדיקת אנטנות סללור -2>>
       דוח ניטור סביבתי לאנטנות סלולר>>

11. היתרים והתקשרויות בין ביה"ח לגופים ציבוריים עפ"י החלטת ממשלה 1116
      שירותי השגחה על מטופלים באי שקט:

 • ספק זוכה - מ.ס.ד חיפה חברה למסחר בע"מ
 • היקף התקשרות – 995,482 ₪ לשנה כולל מע"מ
 • תקופת התקשרות – שנה אחת עם 4 אופציות בנות שנה אחת כל אחת
 • תחילת התקשרות – 01.02.2021

12 רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהמרכז פרסם לאחרונה - אין.

13. הנחיות מנהליות כתובות לפיהן פועל המרכז הרפואי - המרכז הרפואי פועל בהתאם לנהלי וחוזרי משרד הבריאות. 
      נוהלים אלה ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת www.health.gov.il
      נוהלי וחוזרי משרד הבריאות על פיהם פועל בית החולים>>

14. מאגרי המידע של המרכז הרפואי רמב"ם

       נמ"ר
       מספר מאגר: 327592
       מטרה: תיעוד זימון תורים, ביקורים והתחשבנות עם הגורמים המבטחים.

       פרומתי​אוס
       מספר מאגר: 529490
       מטרה: תיעוד הרשומה הרפואית של המטופל

       PACS
       מספר מאגר: 710845
       מטרה: תיעוד בדיקות ההדמיה השונות

15. קרנות ומלגות שבמימון הרשות
      כממחויבות הנהלת המרכז הרפואי רמב"ם לקידום המחקר, חדשנות ויזמות טכנולוגית רפואית בבית החולים, 
      המרכז הרפואי מעניק מלגות מגוונות, חלקן מוכוונות מחקר וחלקן מוכוונות לפתוח המצאות והן פונות לסקטורים 
      השונים בבית החולים – רופאים, מתמחים, צוות הסיעוד ועובדי מעבדות בבית החולים:

       אופקים למחקר – מענקי מחקר לרופאים מומחים
       ניצוץ – מימון ראשוני של יזמות טכנולוגית רפואית
       מיטב – מענקי מחקר למעבדות קליניות ברמב"ם
       מלק"מ – תכנית מענקים למחקר קליני למתמחים.
       מעוף – מענקי מחקר ופיתוח בסיעוד

16. תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת - אין.