חוק חופש המידע

כללי
חוק חופש המידע קובע, כי לכל אזרח ותושב יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק ולבקש מידע. הכוונה למידע שנמצא אצל הרשות ויש לו עותק "פיזי"  - כתוב, מודפס, מצולם וכדומה.
הכלל בחוק הוא שהרשות צריכה למסור את המידע, במגבלות החריגים הקבועים בחוק כדוגמת פגיעה בפרטיות, איסור על פי דין, פגיעה בצד שלישי ועוד. אם החריגים מתקיימים, לא תמסור הרשות מידע. בכל מקרה של סירוב למסור את המידע, הרשות חייבת להסביר ולנמק בכתב את הסיבה לסירוב.

הגשת בקשה מכוח חוק חופש המידע כרוכה בתשלום אגרה למעט חריגים המפורטים בתקנות.

תשלום
תשלום האגרה מתבצע דרך אתר חופש המידע בכתובת: https://foi.gov.il/he/inforequest​ בתהליך הבא:
1. סוג המידע או סוג המבקש = מידע בתשלום
2. ממי תרצו לקבל מידע? = רשימת כל הרשויות
    קטגוריות = יחידת סמך = בית חולים רמב"ם
    בחר רשות
3. כיצד תרצו לשלם את האגרה? בחרו בהעברה בנקאית או בנק הדואר​.

הגשת הבקשה
את בקשת חופש המידע יש להגיש לממונה על חוק חופש המידע ברשות הרלוונטית.
הממונה על חופש המידע בבית החולים רמב"ם היא ד"ר עו"ד טליה ברמן קישוני:
טלפון: 04-7771421
פקס: 04-7771240​

דואר אלקטרוני: [email protected]

דוחות שנתיים
לקריאת הדו"חות השנתיים של פניות לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע:

1. מבנה המרכז הרפואי ושמות בעלי תפקידים בכירים >>

2. מנהלי מחלקות ויחידות רפואיות במרכז הרפואי רמב"ם >>

3. תחומי אחריות של המרכז הרפואי רמב"ם >>

4.  דרכי התקשרות עם המרכז הרפואי  ממונה על חופש המידע, פניות הציבור ודרכי התקשרות>>
      ממונה על חופש המידע במשרד הבריאות>>
  
עו"ד טליה ברמן קישוני 
מנהלת איכות השירות ופניות הציבור
ממונה על חופש המידע
טלפון 04-7771421
דוא"ל [email protected]

פפיסמדו מרינה 
רכזת פניות הציבור
טלפון 04-7772369    פקס 04-7771240

מרכז מידע>>

     
5. סקירת עיקרי פעילות הרשות בשנה החולפת:
    הטמעת מערכת לניהול תורים במרפאות רבות
    מפגשי פרלמנט מטופלים
    הקמת מרכז למיצוי זכויות
    הנגשת אתר בית החולים
    סבבי בטיחות - הטמעת תהליכי למידה מחלקתיים ורוחביים של אירועים חריגים
    הדרכות לצוותי בית החולים בנושא "האדם במרכז"
    פתיחת מרפאה לגילוי מוקדם של סרטן
    הרחבת פעילות לפוסט טראומה במערך הפסיכיאטרי
    רכישת שני מאיצים חדשים
    קבלת משוב פרואקטיבי מפרלמנט מטופלים
    הקמת מרכז למיצוי זכויות

6. סקירת עיקרי הפעולות המתוכנות לשנה הנוכחית:
    הטמעת מרכזיה חדשה ועיבוי ערוצים דיגיטליים ליצירת קשר וקידום חדשנות ומחקר
    הנגשת שירותי מיון למטופלים בעלי צרכים מיוחדים
    הטמעת כתובות דואר אלקטרוני יעודיות במחלקות/מרפאות בית החולים
    זימון תורים מקוון on line במרפאות המספקות את השירות
    קיצור משכי המתנה לרקיחת תרופות
    הכנות למבדק אקרדיטציה
    הכשרת צוותי המערך הפנימי בנושא חווית המטופל
    שיפור הרצף הטיפולי – בניית תהליך מובנה של שחרור מטופל תוך יצירת קשר עם הקהילה
    סדנאות לצוותים רב מקצועיים בנושאים של התמודדות עם אלימות ושיפור שירות
    הרחבת פעילות שירות הפליאטיבי לאגף הפנימי
    בניית מגדל התגליות בשיתוף אוניברסיטת חיפה והטכניון
    המשך בניית בית החולים לרפואת הלב
    הטמעת מערכת לניהול תורים במרפאות נוספות
    מפגשים נוספים במסגרת פרלמנט מטופלים וקידום הנגשה – שילוט, מודיעין, פעילות מגוונת להנגשה תרבותית

7. רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהמרכז פרסם לאחרונה - אין.

8. הנחיות מנהליות כתובות לפיהן פועל המרכז הרפואי - המרכז הרפואי פועל בהתאם לנהלי וחוזרי משרד הבריאות. 
    נוהלים אלה ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת www.health.gov.il
    נוהלי וחוזרי משרד הבריאות על פיהם פועל בית החולים>>

9. מאגרי המידע של המרכז הרפואי רמב"ם

נמ"ר
מספר מאגר: 327592
מטרה: תיעוד זימון תורים, ביקורים והתחשבנות עם הגורמים המבטחים.

פרומתי​אוס
מספר מאגר: 529490
מטרה: תיעוד הרשומה הרפואית של המטופל

PACS
מספר מאגר: 710845
מטרה: תיעוד בדיקות ההדמיה השונות

10. קרנות ומלגות שבמימון הרשות
      כממחויבות הנהלת המרכז הרפואי רמב"ם לקידום המחקר, חדשנות ויזמות טכנולוגית רפואית בבית החולים, 
      המרכז הרפואי מעניק מלגות מגוונות, חלקן מוכוונות מחקר וחלקן מוכוונות לפתוח המצאות והן פונות לסקטורים 
      השונים בבית החולים – רופאים, מתמחים, צוות הסיעוד ועובדי מעבדות בבית החולים:

אופקים למחקר – מענקי מחקר לרופאים מומחים
ניצוץ – מימון ראשוני של יזמות טכנולוגית רפואית
מיטב – מענקי מחקר למעבדות קליניות ברמב"ם
מלק"מ – תכנית מענקים למחקר קליני למתמחים.
מעוף – מענקי מחקר ופיתוח בסיעוד

11. תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת - אין.