זכויות וחובות המטופל

זכויות המטופל
 
טיפול רפואי נאות
 • אתם זכאים לקבל טיפול רפואי מקצועי ואיכותי המלווה ביחס אנושי, ללא כל אפליה על רקע של דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא ונטייה מינית. הסכמה לטיפול הסכמה חופשית היא תנאי הכרחי לטיפול.
 • אתם רשאים לקבל מידע עדכני על מצבכם הרפואי ועל אפשרויות הטיפול המתאימות לכם, סיכונים, סיכויים ותופעות לוואי אפשריות.
 • אתם רשאים לקבל פרטים על טיפולים חלופיים אם קיימים או על הימנעות מטיפול, סיכונים, סיכויים ותופעות לוואי אפשריים.
 • במידה ויוצע לכם להשתתף במחקר, תתבקשו לחתום על טופס הסכמה ייעודי. הסירוב להשתתף במחקר לא יפגע בכל צורה שהיא בטיפול הרפואי שתקבלו.
 • אתם רשאים למנות מיופה כוח, שיהיה מוסמך להחליט במקומכם על טיפול רפואי במקרה בו לא תוכלו לקבל החלטה.
הפסקת טיפול
 • אתם רשאים לסגת מהסכמתכם לטיפול בכל שלב ולא תהיה בכך שום פגיעה ביחסים שבינך לבין הצוות המטפל. אתה רשאים לבקש את הפסקת הטיפול תוך קבלת הסבר מקיף על המשמעויות הכרוכות בכך.
 • במקרים חריגים של בקשה להימנע מהארכת חיים, יש לפנות לרופא המטפל במחלקה.
שמירה על כבוד ופרטיות
 • על המטפלים בכם לשמור על כבודכם ועל פרטיותכם בכל שלבי הטיפול הרפואי.
 • אתם רשאים לבקש את נוכחותו של אדם נוסף בחדר בבדיקות רפואיות (למעט בדיקות מסוימות). צילום ו/או פרסום פרטים מזהים שלכם במהלך האשפוז יעשה רק לאחר קבלת הסכמתכם בכתב ובתיאום עם דובר בית החולים.
שמירה על סודיות רפואית
 • פרטים על מצבכם הרפואי לא ימסרו לבני משפחתך או לאחרים, אלא בהסכמתכם המפורשת או על פי דרישות החוק.
 • אם אתם מתנגדים למסירת מידע לקרוביכם, אנא עדכנו את הצוות הרפואי.
זהות המטפל
כל מטפל יציג את שמו ותפקידו בפניכם, יישא תג זיהוי ברור הכולל שם, תפקיד ותמונה.
 
קבלת מידע רפואי
 • עם שחרורכם מאשפוז, תקבלו בכתב את סיכום מהלך האשפוז.  
 • לאחר שחרורכם, באפשרותכם לקבל העתק מהרשומה הרפואית שלכם בכפוף לנהלים בנושא בטלפון: 04-7773278 באמצעות פנייה למחלקת רשומות רפואיות, (השירות כרוך בתשלום).
חוות דעת נוספת
 • אתם ו/או בני משפחתכם רשאים להזמין רופא לחוות דעת רפואית נוספת. הצוות הרפואי יסייע במתן מידע ליועץ.
 • אנא פנו לצוות הרפואי לתיאום.
 • הפנייה לקבלת חוות דעת נוספת לא תפגע בשום צורה שהיא ביחסים שבינכם לבין הצוות המטפל.
 • חשוב להדגיש כי לא חלה על בית החולים החובה לקבל את המלצות חוות הדעת הנוספת.
המשך הרצף הטיפולי
ביום השחרור מבית החולים תקבלו הדרכה על ידי הצוות המטפל ומכתב שחרור, אותו עליכם להעביר לרופא המטפל בקופת החולים בה אתם מבוטחים, בהקדם האפשרי, על מנת לשמור על רצף הטיפול הרפואי.
 
חובות המטופל

מסירת מידע רפואי
עליכם למסור למטפל את כל המידע אודות ההיסטוריה הרפואית שלכם, כל שינוי שחל במצבכם וכן על כל רגישות לתרופות, למזון ולדם - על מנת שהאבחנה והטיפול המוצעים לכם יהיו בהתאם.
 
שמירת פרטיות מאושפזים בסביבתך
יש להימנע מצילום ו/או פרסום פרטים מזהים של מטופלים ברמב"ם. צנעת הפרט והסודיות הרפואית שלהם חשובים לנו.
 
אפס סובלנות לאלימות
עליכם להתנהג בכבוד אל הצוות המטפל ולהימנע מכל סוג של אלימות מילולית או פיזית.
לנהוג על פי הכללים!
אתם מתבקשים להתנהג על פי הכללים הנהוגים בבית החולים: שעות ביקור חולים, שמירה על הניקיון והשקט, שמירה על רכוש בית החולים ולהימנע משימוש בטלפון סלולרי במקומות האסורים.
 
בית חולים ללא עישון
במסגרת החוק חל איסור מוחלט לעשן בתוך מבני בית החולים. העוברים על החוק צפויים לקנס של 1,000ש"ח הניתן ע"י פקח עירייה המסייר ברחבי בית החולים. ניתן לעשן בפינות העישון המסומנות בלבד!