אלימות והתעללות

חוקים ונהלים, מחקרים אקדמיים וקישורים שימושיים

חוקים ותקנות
 
חוקים שונים מתייחסים להגנה ולטיפול בקשישים, הפרק הבא יציג את עיקרם.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 החוק נותן הגנה משפטית, באמצעות מינוי אפוטרופוס, למצבים בהם אדם מאבד את כשרותו המשפטית, אינו מסוגל לדאוג לענייניו מבחינה תפקודית או אדם הסובל מליקוי שכלי. החוק מגן על הפרט כך שלא יוותר חשוף למצבים של ניצול כלכלי, הזנחה או התעללות.

חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו-1966 אחראי על אדם המוגדר כ"חוסה" אשר נטש את החוסה או עזב אותו לקבץ נדבות ברחובות, ייענש במישור הפלילי. עפ"י החוק, בסמכותו של פקיד הסעד לכפות טיפול רפואי על זקן במקרים בהם הזקן ו/או האחראים עליו מסרבים לטיפול מטעמים לא סבירים.

תיקון 26 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 במסגרת התיקון הוסף פרק הדן ב"חסרי ישע" לרבות זקנים. התעללות פיזית, רגשית, מינית והזנחה במכוון או שלא במכוון הן עבירות פליליות המביאות לעונש. התיקון קבע חובת דיווח למשטרה החלה על כל אדם וחובת דיווח מיוחדת לאנשי מקצוע המטפלים בחסר הישע הזקן (רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים וכיוצא באלה), בכל מקרה שיש חשש כי האדם הזקן סובל מהתעללות.
החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 מאפשר הרחקה פיסית של בן משפחה מתעלל באמצעות צו הגנה הניתן על ידי בית המשפט. 

החוק למניעת הטרדה מאיימת התשס"א-2001 מאפשר הוצאת צו הגנה המרחיק את המתעלל, גם אם הוא אינו בן משפחה.

נוהל טיפול בזקנים נפגעי התעמרות - 2003 מתייחס לחובתם המקצועית של צוותים רפואיים, סיעודיים ופרה-סיעודיים במניעה, איתור, זיהוי וטיפול בתופעה, בהיותם גורם מקצועי עיקרי אשר בא במגע עם מרבית הזקנים.

נוהל סיוע סיעודי קצר מועד לניצולי שואה המשתחררים מאשפוז - 2003 מתייחס לתוכנית ייחודית המכוונת לסייע לאוכלוסיית הניצולים המשתחררים מבתי החולים.
חוקים ונהלים, מחקרים אקדמיים וקישורים שימושייםחוקים ונהלים, מחקרים אקדמיים וקישורים שימושיים
פרסומים בנושא התעללות והזנחת קשישים
למעוניינים להעמיק בנושא "התעללות והזנחת קשישים", ריכזנו מספר פרסומים שיצאו לאור בישראל ובעולם.

פרסומים בנושא מישראל:
  • איזיקוביץ, צ., וינטרשטיין, ט., ולבנשטיין, א. (2004). סקר התעללות והזנחה של זקנים בישראל. ירושלים: אשל.
  • אינס קניג, א., אלון, ש., ובן דוד, ו. (2007). התעללות בזקנים: התערבות ומניעה. ירושלים: אשל.
  • בנד וינטרשטיין, ט., איזיקוביץ, צ., ולבנשטיין, א. (2006). התעללות בזקנים והזנחתם. דו"ח סופי- שלב ב' מחקר איכותני. המרכז לחקר הזקנה, אוניברסיטת חיפה, המוסד לביטוח לאומי ואשל.
  • בן נתן, מ. (2008). גורמים פסיכו-חברתיים להתעמרות כנגד קשישים במוסדות לטיפול ממושך בישראל : תפיסות הקשישים והצוות המטפל. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, אוניברסיטת חיפה.
  • דוח הוועדה לבחינת הצרכים בתחום המניעה והטיפול בהתעללות בזקנים, ניצולם והזנחתם. (2002). ירושלים: אשל.
  • כהן, מ., הלוי-לוין, ש., גאגין, ר., ופרידמן, ג. (2005). זיהוי קשישים הנמצאים בסיכון להתעמרות בידי בני משפחה מטפלים: פיתוח כלי אבחנתי. גרונטולוגיה, 32(1), 79-63.
  • שנאן, ש. (2007). עמדות מטפלים במסגרות לטיפול ממושך כלפי התעללות בזקנים. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך", בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.

פרסומים בינלאומיים:


Anetzberger, G. J. (2004). The clinical management of elder abuse. New York: Haworth Press.

Bonnie, R. J., & Wallace, R. B. (2003). Elder Mistreatment: Abuse, Neglect and Exploitation in an Aging America. Wa: The National Academies Press
Harris, D. K., & Benson, M. L. ( 2006). Maltreatment of Patients in Nursing Homes. N.Y.: Haworth press.

Nerenberg, L. (2008). Elder Abuse Prevention - Emerging Trends and Promising Strategies. N.Y.: Springer Publishing Company
 
קישורים שימושיים:
 
משרד הבריאות- האגף לגריאטריה
https://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx

אשל- האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל
http://www.eshelnet.org.il/

מרכז מידע רעות אשל
https://www.reutheshel.org.il/

עמותת המשפט בשירות הזקנה
https://elderlaw.org.il/

יד ריבה- סיוע משפטי לקשיש
http://www.yadsarah.org.il/Index/Entry.aspx?nodeId=392&catId=415&entryId=339

האגודה לזכויות האזרח בישראל
http://www.acri.org.il/he/

עמותת אביב לניצולי שואה
http://www.avivshoa.co.il/

עמותת אלצהיימר ומחלות דומות
http://www.alz-il.net/

עזר מציון
https://www.ami.org.il/