התעללות בילדים

התעללות בילדים מוגדרת כהתנהגות העלולה לגרום לנזק מכוון או איום בגרימת נזק לילד בידי מישהו שמטפל בו.
התעללות עלולה לגרום למוגבלות פיזית ו/או נכות נפשית בטווח המיידי וגם לאורך זמן.