תנאי שימוש

תנאי שימוש

לידיעת המשתמשים באתר: המידע המפורסם באתר זה נועד לידיעה כללית ולהתמצאות בלבד, ואין בו כדי להוות תחליף לבדיקה רפואית פרטנית וייעוץ רפואי אישי וספציפי.


כללי

המרכז הרפואי רמב"ם (להלן: רמב"ם) מציע את המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.


זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומים המתפרסמים בשירות זה, שייכות למרכז הרפואי רמב"ם (מדינת ישראל). זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן,( אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא רמב"ם ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת רמב"ם.

פניות
בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המרכז הרפואי רמב"ם, ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני, בכתובת: [email protected]
אחריות
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

המרכז הרפואי רמב"ם לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו ו/או שנגרמו ע"י צד שלישי.

רמב"ם לא ישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא ישא רמב"ם באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
רמב"ם לא ישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
רמב"ם לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט (כגון - cgi Java, JavaScript, Active-X.

לעניין סעיף זה, "רמב"ם" משמע, לרבות תאגיד הבריאות שליד המרכז הרפואי רמב"ם ו/או עובדיהם ו/א ונציגיהם.
קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין רמב"ם לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לרמב"ם כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין המרכז הרפואי רמב"ם אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המרכז הרפואי רמב"ם לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך בדוא"ל: [email protected] כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.

שמירת סודיות
מידע אישי שנמסר למרכז הרפואי רמב"ם באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.