ועדת הלסינקי רמב"ם

תמונה ראשית - ועדת הלסינקי

ועדת הלסינקי ברמב"ם

ועדת הלסינקי בקריה הרפואית רמב"ם אחראית לכך שניסויים רפואיים יתבצעו בצורה אתית בהתאם לחוקי ישראל והחוק הבין-לאומי. הועדה פעלת מכוח החוק הבין-לאומי לעריכת ניסויים קליניים בבני אדם אשר נוסח בהליסנקי, פינלנד ב 1964.
הוועדה המורכבת מרופאים וכן מחברים שאינם רופאים, אשר באחריותם להבטיח את ההגנה על הזכויות, הרווחה והבטיחות של אנשים הלוקחים חלק בניסויים קליניים, ולתת ביטחון להגנה זו, על ידי בחינה ואישור של פרוטוקול הניסוי, התאמת השיטות, החומרים וההתקנים בהם נעשה שימוש בניסוי למחקר לדרישות המקובלות,  וכן אישור היטות והמסמיכים בהם צוות המחקר עושה שימוש. כל וועדות הלסינקי פועלות מכח כליי ה GCP  -(Good Clinical Practice)
 
למידע על מועדי התכנסות ועדת הלסינקי ברמב"ם, הוראות וכללים להגשת מחקרים לאישור,  הרכב חברי ועדת הלסינקי ברמב"ם ועוד - עברו לאתר המחקר של רמב"ם באנגלית:
 
 
Helsinki Committee |IRB |IRC