התקשרות לרכישת שירותים עם סוכן במדינת חוץ

תאריך פרסום: 07/12/2021
שם הספק: AKDICON FZE
מזמין:  תיירות מרפא
היקף התקשרות - 2,000,000 ₪ כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות - 3 שנים
מתן פטור מסתמך על תקנה - 3(31) לתקנות חובת מכרזים – התקשרות בעסקה עם תושב מדינת חוץ או התקשרות בעסקה שביצועה נעשה במדינת חוץ
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית:  מאת שלמה פשקוס, סגן מנהל ביה"ח לכספים וכלכלה