הודעות פטור - תאגיד הבריאות רמב"ם

מידע לגבי הודעות פטור - התקשרויות עם ספק יחיד:
 
  1. בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו-3א' לתקנות חובת מכרזים- התשנ"ג-1993, להלן פרסום רשימת נושאי ההתקשרויות והספקים עימם בכוונת  קרן המחקרים פיתוח תשתית ושירותי בריאות שליד המרכז הרפואי רמב"ם,  בהתאם להמלצת הגורמים המקצועיים, להתקשר בהסכם כספק/ים יחיד/ים לצורך התקשרויות אלה.

  2. רצ"ב לכל נושא ברשימה זו חוות דעת הגורם המקצועי כי מדובר בספק יחיד וכן עיקרי ההתקשרות

  3. אדם ו/או חברה הסבורים כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאים לפנות למשרדנו בנושא וזאת לא יאוחר מחלוף עשרה (10) ימי עבודה מיום פרסום ההודעה.

  4. פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, עבור הח"מ, באמצעות פקס מס' 04-7772618.
    יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-7771984 או 04-7771154, אצל הח"מ.

  5. לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ופרטי ההתקשרות (לרבות שם מלא, ח.פ., כתובת, מספרי טלפון
    קווי ונייד, מספרי פקס ודוא"ל) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

  6. עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה ישלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם

בכבוד רב
עו"ד נרדין סבית' גטאס
טלפון 04-7771801/1154

להלן רשימת הודעות פטור תקפות: