שדרוג מערכת "ניהול נכסים לקניון"

מס' תיק:  2406/2021
תאריך פרסום: 04/10/2021
שם הספק: זיו מערכות
מזמין: מח' תקשורת ומחשוב
היקף התקשרות: 87,107 ש"ח כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת שרה צפריר מנהלת מח' תקשורת ומחשוב