ראנטים עבור מכשיר ריצוף דנ"א

תאריך פרסום: 16.06.2022
מספר תיק: 2022/1016
שם הספק: רניום בע"מ
מזמין:   מעבדה גנטית
היקף התקשרות שנתי: 300,000 ש"ח כולל מע"מ  (כולל אופציה אחת נוספת)
סה"כ היקף התקשרות שנתי כולל אופציה אחת נוספת:  600,000 ש"ח כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת ד"ר תמי פפרנה, מנהלת מעבדה גנטית