קיטים לבקרת איכות מנות של טסיות

מס' תיק:  2020/5027
תאריך פסום: 28/06/2020
שם הספק: מדיגל
מזמין: בנק הדם
 
סכום ההתקשרות ל-3 שנים : 250,000 ₪ כולל מע"מ + (2 תקופות אופציה נוספות)
סה"כ היקף התקשרות ל-3 שנים + 2 תקופות אופציה: 416,667 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב: מדינת ישראל / משרד הבריאות/ רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת ד"ר לילך בונשטיין מנהלת בנק הדם