ראגנטים עבור מכשיר ARCHITECT

מס' תיק:  2020/5070
תאריך פסום: 27.07.2020
שם הספק: אילקס מדיקל
מזמין:  מעבדה ביוכימית
היקף עסקה בהתקשרות לשנתיים: 4,000,000 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב: מדינת ישראל / משרד הבריאות/ רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת דר מריאל קפלן –מנהלת אגף המעבדות