ראגנטים למכשיר הפקה STARLET חברת SEEGENE

מס' תיק:  2021/768
תאריך פרסום: 06.06.2021
שם הספק: מעבדות חי
מזמין: המעבדה הוירולוגית
היקף התקשרות לתקופת 7 חודשים : 200,131 דולר כולל מע"מ
היקף התקשרות לתקופת 7 חודשים + 4 תקופות אופציה, בנות שנה כל אחת: 1,572,500 דולר כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר מורן שוורצוורט-כהן מנהלת המעבדה הוירולוגית