שירות תחזוקה למערכת אוסמוזה ביאליק

תאריך פרסום: 13.02.2022
מספר תיק: 105/2494/2021
שם הספק: אקוואפור ישראל בע"מ
מזמין:  מחלקת אחזקה
היקף התקשרות ל-5 שנים: 550,000 ₪ כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית:  מאת מר קובי בוסלי, מנהל מחלקת אחזקה