קיט לפאנל מילואידי עבור מכשיר ריצוף NGS

מס' תיק:  2021/128
תאריך פרסום: 24/06/2021
שם הספק: רניום בע"מ
מזמין: מעבדה המטולוגית
היקף התקשרות לשנה: 35,100 $ כולל מע"מ
היקף התקשרות לשנה+ 4 תקופות אופציה, בנות שנה כל אחת:  175,500 $ כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר דבורה סהר, סגנית מנהלת מעבדה המטולוגית