הרחבת מודול במערכת דואר מאובטח Infobay

תאריך פרסום: 22.08.2022
מספר תיק: 5357/2022
שם הספק:  'קומטק בע"מ'
מזמין:   אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע
היקף התקשרות: 98,748 ₪ כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית:  מנהלת אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע