מערכת UPLC+ מתכלים

תאריך פרסום: 21.02.2023
מספר תיק: 1175/2022
שם הספק: ווטרס ישראל בע"מ 
מזמין:   המעבדה הביוכימית
היקף התקשרות לתקופת 5 שנים:  1,808,380 ₪ כולל מע"מ  
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת ד"ר מריאל קפלן, מנהלת המעבדה הביוכימית
 

* הקובץ המצורף יונגש לפי דרישה