PLATELIA ASPERGILUS

מס' תיק: 2019/4802
תאריך פרסום: 13.01.2020
 
 

שם הספק: נובמד
מזמין: ד"ר יובל גפן, מנהל המעבדה הבקטריולוגית

היקף עסקת התקשרות לשנה: 117,000 ₪ כולל מע"מ + 4 אופציות בנות שנה כ"א

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד של ד"ר יובל גפן, מנהל המעבדה הבקטריולוגית.