PET CT OMNII LEGEND

תאריך פרסום: 08/01/2023
מספר תיק: 2022/2010
שם הספק: GEHC
מזמין:   המכון לרפואה גרעינית
היקף התקשרות :  2,135,250 דולר כולל מע"מ  
תרופת התקשרות: ינואר 2023- ינואר 2030
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת פרופ' זהר קידר, מנהל המכון לרפואה גרעינית
 

* הקובץ המצורף יונגש לפי דרישה