OCTA- Spectralis OCT angio להדמיה של הרשתית

מס' תיק:  2022/1058
תאריך פרסום: 29/12/2022
שם הספק: טרדיס גת
מזמין: מחלקת עיניים
היקף התקשרות - 190,710 אירו כולל מע"מ
בסיס התקשרות: ספק יחיד בהתאם לתקנה 3(29) לתח"מ
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת פרופ' בלומנטל, מנהל מחלקת עיניים.