קיטים לביצוע בדיקות קלפרוקטין

תאריך פרסום: 14/12/2021
מספר תיק: 2021/141
שם הספק: דיאסורין בע"מ
מזמין:  אגף המעבדות
היקף התקשרות לשנתיים: 631,800 ₪  כולל מע"מ (כולל 3 תקופות אופציה, בנות שנה כל אחת)
סה"כ היקף התקשרות לשנתיים כולל  שלוש תקופות אופציה - 1,579,500 ₪ כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית:  מאת ד"ר מריאל קפלן, מנהלת אגף המעבדות