נושא תחזוקה ופיתוח אתרי רמב"ם

תאריך פרסום: 14.08.2022
מספר תיק: 024/19/20/22
שם הספק:  פיונט בע"מ
מזמין:   מחלקת שיווק 
היקף התקשרות לתקופת 3 שנים: 912,600 ₪ כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית:  מאת המזמין, מר עודד מאיר מנהל השיווק.