תיקון מאיץ קווי 4

תאריך פרסום: 23.08.2022
מספר תיק: 2022/5064
שם הספק:  מדטכניקה בע"מ
מזמין:   הנדסה ביו רפואית
היקף התקשרות: 1,000,000 ₪ כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית:  מאת ודים מלכביץ - ס.מנהל הנדסה ביו רפואית