נושא ביטוח אחריות מקצועית וצד ג'

תאריך פרסום: 14.08.2022
מספר תיק: 115/2022
שם הספק:  הראל חברת לביטוח (באמצעות מדנס)
מזמין:   הנהלת תאגיד הבריאות
היקף התקשרות לתקופת 3 שנים: 450,000 ₪ כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: המזמינה אורלי בכר, עוזרת מנכ"ל תאגיד הבריאות רמב"ם