ריאגנטים ומתכלים לבדיקות סקר תוצרת SEEGENE למערכת STARLET

תאריך פרסום: 25.07.2022
מספר תיק: 2022/1027
שם הספק: מעבדות חי בע"מ
מזמין:   המעבדה הוירולוגית
היקף התקשרות שנתי:  261,000 ש"ח כולל מע"מ
היקף התקשרות שנתי כולל 4 תקופות אופציה : 1,305,000 ש"ח כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת ד"ר מורן שוורצוורט, מנהלת המעבדה הוירולוגית