תפקודי תירואיד

תפקודי תירואיד


Anti Thyroglobulin Ab- ATG

Anti thyroid Ab.-TPO

FT3- Free Triiodothyronin

FT4-Free Thyroxine

RT3- Reverse T3

Thyroglobulin- TGL

Thyroid Stimulating Hormone –TSH

Total Triiodothyronine- TT3

Thyroid Binding Globulin –TBG

הטיפול ניתן ב: