חדר ניתוח אמבולטורי

אתי שוסטרמן

מספר טלפון של אתי שוסטרמן04-7772218