TPMT למטופלים בנגזרות של תיופורינים Imuran 6 MP

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.